Kalendar treninga


Sat
22

Obuka za lakirera u drvnoj industriji

Prijavi se na trening

Informacije o treningu

Početak edukacije 01.12.2016
Kraj edukacije 28.02.2017
Ciljna grupa osobe sa SSS (prednost drvoprerađivački smjer) ili osnovno obrazovanje
Ukupna Cijena 1000,00 KM
Trajanje edukacije (časova) 100
Broj polaznika treninga 10
Opis treninga

Obuka za lakirera ima za cilj sticanje radnih kompetencija i osposobljavanje polaznika za pripremu drveta za lakiranje i nanošenje premaza, te osiguranje kvaliteta radnog procesa. Obuka se sprovodi po Modelu Prilika Plus DACUM metodologiji. Nastava podrazumijeva 20% teoretskog dijela i 80% praktičnog dijela.

Po završetku programa polaznik će biti u stanju da:

-upoznaje se sa radnim nalogom;

-sprovodi kvantitativnu i kvalitativnnu kontrolu elemenata;

-kituje oštećene dijelove i površine;

-brusi površine;

-otprašuje površine elemenata;

-odabira i priprema premaze propisane tehnologijom;

-nanosi prvi premaz;

-sprovodi međufazno brušenje;

-otprašuje površine poslije međufaznog brušenja;

-nanosi završni premaz;

-obezbeđuje uslove za međufazno i završno sušenje;

-sprovodi završnu kontrolu lakiranih elemenata;

-polira površinu (po potrebi);

-analizira radni nalog;

-priprema i održava alat, uređaje i mašine;

-kontroliše i podešava parametre komprimiranog zraka;

-održava opremu i sredstva za HTZ zaštitu;

-sortira i odlaže otpadni materijal prema standardima;

Nastavni sadržaj:

-Geometrija      

-Proračun površine;

-Osnove hemije osnovnih i pomoćnih materijala;

-Anatomija i tehnologija drveta;

-Estetetika, boje, slaganje boja ;

-Svojstva i karakteristike premaza (boje, lakovi, rastvarači, razređivači);

-Priprema materijala;

-Zaštita na radu;

-Upravljanje otpadom;

-Korišćenje i upotreba alata;

-Poznavajne postrojenja za površinsku obradu drveta;

- Poznavanje normativa;

-Tehničko crtanje (ortogonalna projekcija, aksonometrija);  

-Poznavanje rada sa opasnim i štetnim materijalima za živote ljudi i životne sredine;

-Zaštita životne sredine;

-Primjena ekoloških materijala;

-Rukovanje mašinama i uređajima za lakiranje drveta;

-Rukovanje potrebnim mjernim alatima i uređajima;

-Poznavanje HDZ opreme.

Uslovi za upis, napredovanje i završetak programa: Polaznik treba posjedovati motivaciju za rezultatima rada i ocjenom odmah pri završetku posla. Polaznik treba biti informasan o zanimanju lakirera, tj. da putem interneta ili nekim drugim sredstvima sazna šta radi lakirer i kakvo je to radno mjesto

Sposobnosti:

-Samodisciplina: mora biti sposoban da uredno održava radno mjesto i alate kojima se služi

-Odgovornost: lakirer treba biti sposoban da preuzme odgovornost u poslu, a to je da izvrši lakiranje na što bolji način i da stoji iza obavljenog posla.

-Kreativnost: lakirer treba da zna koliko treba boje nanijeti ili laka na površinu koju lakira i da završno lakiranje uradi na način da ističe ljepotu elementa.

-Samokontrola: Lakirani elementi treba da se pregledaju i ako nije dovoljno lakirano da poprave grešku, kako bi se eventualne radnje mogle nastaviti

-Fizičke sposobnosti: da dobro vidi (da razlikuje boje), da se vješto krede , da ima lako pokretljive zglobove i da mu se ne tresu ruke