Kalendar treninga


Tue
09

Centar Format učestvovao na radionici „ PrilikaPlus Model – perspektive i izazovi“

Radionica na Jahorini

Radionica: „Tražnjom vođen model neformalnog obrazovanja odraslih u BiH (PrilikaPlus Model) – perspektive i izazovi“ je održana u junu mjesecu 2013 godine u hotelu Termag na Jahorini. Na radnom sastanku  su učesvovali predstavnici: trening centara PP, Privrednih komora, Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za obrazovanje odraslih RS, Agencije za obrazovanje BiH, poslodavaca, SDC, USAID, te eksperti za izradu planova i programa obuke.

Na sastanku je predstavljen PrilikaPlus Model koji na organizovan i metodičan način, u realnom vremenu, odgovara na specifične potrebe poslodavaca za nedostajućim vještinama u 6 odabranih sektora ekonomije u BiH. Ovaj  Program je prepoznao ključne nosioce aktivnosti na provođenju pojedinih komponenti modela (direktne aktere) i sa njima ostvario saradnju.

Cilj sastanka je bio uvezivanje direktnih i indirektnih aktera provođenja Modela, te definisanje perspektiva, izazova i prepreka u razvoju obrazovanja odraslih u BiH. Diskutovalo se o zajedničkim aktivnostima kada su u pitanju analize potreba poslodavaca za specifičnim obukama, o finansiranju provođenja obuka, te o pravnom okviru.